Ajuda a la navegació

Continguts tema Suport bibliogràfic

Informació sobre els serveis d'informació i referència, alerta bibliogràfica, difusió selectiva d'informació, servei de préstec i préstec Interbibliotecari que ofereix la BGR.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Biblioteca General i de Referència

Continguts tema Taller Parc Mòbil

Informació sobre el servei de manteniment de vehicles i taller del Parc Mòbil
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Parc Mòbil

Continguts tema Vehicles i mobilitat

Informació sobre el servei de trasllat amb vehicles (amb conductor, a disposició del personal de la Corporació i trasllats amb mitjans aliens (autocars) per garantir els desplaçaments a l'àmbit territorial corporatiu.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Parc Mòbil

Continguts tema PDL

Informació sobre la recepció, emmagatzematge i distribució de materials dels serveis i organismes dependents de la Diputació de Barcelona.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Plataforma de Distribució Logística (PDL)

Continguts tema Gestió d'espais i mobiliari

Informació sobre la planificació i execució dels projectes de remodelació i els trasllats  interns així com el subministrament de complements de mobiliari d'oficina, còpies de claus, emmarcació de quadres i suports en actes corporatius i cessió de mobiliari.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Unitat de Gestió d'Espais

Continguts tema Electricitat, aigua i gas

Informació sobre la gestió dels subministraments continus als Recintes i edificis de la Corporació, en especial: gestió de les despeses, optimització de potències, intermediació entre les diferents companyies subministradores i els diferents serveis i unitats gestores de la Corporació i gestió i actualització de l'inventari dels diferents equips.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de Subministraments continus

Continguts tema Reproducció Gràfica

Informació sobre treballs de maquetació gràfica i adaptació a la normativa vigent de la imatge corporativa amb el propòsit de satisfer les necessitats i expectatives dels clients, oferint-los unes prestacions d'impressió i reproducció que aportin als serveis solucions òptimes i competitives.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Reproducció Gràfica.

Continguts tema Compres i material d'oficina

Informació sobre la provisió d'equips i materials d'oficina i d'altres materials o serveis que de forma centralitzada es gestionen des de l'Oficina de Gestió Interna per a la resta de la corporació, com vestuari, mobiliari, vehicles, etc.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Compres i Magatzem

Continguts tema Vending

Informació sobre la gestió de les màquines expenedores de begudes i aliments sòlids als edificis corporatius.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.

Continguts tema Gestió sales

Informació sobre la gestió de sales i espais comuns, suport audiovisual i suport a actes corporatius, en especial: Atenció i tramitació de les sol·licituds de reserva, gestió d'autoritzacions per al l'ús públic, funcionament d'equipaments audiovisuals i gestió del suport tècnic i de serveis generals a activitats en espais corporatius.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.