Blogs

Introduïu un llistat de noms d'usuari separats per comes.

Objectius Subdirecció de Logística 2024

Recentment hem aprovat els objectius de la Subdirecció de Logística corresponents al 2024. Aquesta objectius s'alinien amb el nostre Pla estratègic 2022-2025 i es vinculen amb els ODS i l'Agenda 2030. Volem doncs compartir amb tots vosaltres aquest document estratègic que ha de guir la nostra activitat el proper any.

Continguts tema Vehicles i mobilitat

Informació sobre el servei de trasllat amb vehicles (amb conductor, a disposició del personal de la Corporació i trasllats amb mitjans aliens (autocars) per garantir els desplaçaments a l'àmbit territorial corporatiu.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Parc Mòbil

Memòria EFQM

Benvolguts i benvolgudes,

Tots sou coneixedors del Pla Estratègic de la Subdirecció de Logística que es va aprovar l'any 2022 i abasta fins el 2025. Aquest Pla va ser elaborat pel conjunt del personal adscrit a la Subdirecció de Logística.

1

Continguts tema Compres i material d'oficina

Informació sobre la provisió d'equips i materials d'oficina i d'altres materials o serveis que de forma centralitzada es gestionen des de l'Oficina de Gestió Interna per a la resta de la corporació, com vestuari, mobiliari, vehicles, etc.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Compres i Magatzem

Continguts tema Vending

Informació sobre la gestió de les màquines expenedores de begudes i aliments sòlids als edificis corporatius.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.

Continguts tema Suport bibliogràfic

Informació sobre els serveis d'informació i referència, alerta bibliogràfica, difusió selectiva d'informació, servei de préstec i préstec Interbibliotecari que ofereix la BGR.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Biblioteca General i de Referència

Continguts tema Reproducció Gràfica

Informació sobre treballs de maquetació gràfica i adaptació a la normativa vigent de la imatge corporativa amb el propòsit de satisfer les necessitats i expectatives dels clients, oferint-los unes prestacions d'impressió i reproducció que aportin als serveis solucions òptimes i competitives.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Reproducció Gràfica.

Continguts tema Gestió sales

Informació sobre la gestió de sales i espais comuns, suport audiovisual i suport a actes corporatius, en especial: Atenció i tramitació de les sol·licituds de reserva, gestió d'autoritzacions per al l'ús públic, funcionament d'equipaments audiovisuals i gestió del suport tècnic i de serveis generals a activitats en espais corporatius.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.

Continguts tema Electricitat, aigua i gas

Informació sobre la gestió dels subministraments continus als Recintes i edificis de la Corporació, en especial: gestió de les despeses, optimització de potències, intermediació entre les diferents companyies subministradores i els diferents serveis i unitats gestores de la Corporació i gestió i actualització de l'inventari dels diferents equips.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de Subministraments continus

Continguts tema Recollida de residus neteja DDD

Informació sobre el funcionament de serveis externalitzats de neteja interior i exterior d'edificis i recintes, recollida selectiva de roba usada, paper, cartró, plàstics i envasos, cd i dvd; destrucció certificada de documentació confidencial; desinfecció desratització i desinsectació i  servei de contenidors higiènics.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.