Directiva 2012/27 - Política mediambiental europea

Directiva 2012/27 del Parlament Europeu i del Consell sobre eficiència energètica

Aquesta nova directiva deroga les directives 2004/8/EC i 2006/32/EC

Aquesta proposta legislativa tradueix en mesures legalment vinculants les idees exposades per la Comissió Europea en el seu Pla d'Acció d'Eficiència Energètica 2011 i revoca dues directives (Directiva 2006/32/CE i Directiva 2004/8/EC) anteriors en considerar que l'àmbit de la nova proposta es solapa amb aquelles així com que aquestes directives no han permès aprofitar el potencial d'eficiència energètica existent.

El text inclou un elevat nombre de mesures vinculants per als Estats membres (EEMM) amb un enfocament centrat en el sector públic, amb un paper exemplaritzant, i en el sector energètic:

 • Cada EM ha de fixar un objectiu nacional d'eficiència energètica per al 2020 en termes de consum energètic primari absolut i, abans del 30.03.14, la Comissió avaluarà si la UE pot arribar a l'objectiu del 20%, en cas contrari, ha de proposar objectius nacionals vinculants .
 • A partir del 01.01.14, el 3% de la superfície dels edificis propietat dels organismes públics amb una superfície superior a 250 m2 ha de ser renovat anualment per situar-lo al nivell dels criteris mínims d'eficiència acord amb la Directiva 2010/31 / UE (d'eficiència energètica en l'edificació).
 • Els organismes públics compraran únicament productes, serveis i edificis amb un alt rendiment energètic segons es detalla en l'annex III de la proposta.
 • Els EEMM hauran d'establir un sistema d'obligacions d'estalvi energètic que asseguri que bé les distribuïdores energètiques o bé les empreses de venda a minoristes aconseguiran un estalvi anual equivalent a un 1,5% de les seves vendes, en volum, l'any anterior excloent el transport. Com a alternativa, els EEMM podran optar per aplicar mesures vinculants per aconseguir un estalvi equivalent al del sistema anterior entre els consumidors finals, subjecte a l'aprovació de la Comissió.
 • Les empreses que no siguin pimes han de dur a terme una auditoria energètica cada 3 anys.
 • Els consumidors finals d'electricitat, gas natural, calefacció o refrigeració urbana i aigua calenta urbana (district-supplied domestic hot water) hauran disposen de comptadors individuals que permetin una mesura precisa i, a partir del 01.01.15, la facturació ha de ser precisa i basada en consum real per a tots els sectors coberts.
 • A partir del 01.01.14, els EEMM hauran d'establir un pla nacional de calefacció i refrigeració per desenvolupar el potencial d'aplicació de la cogeneració, la calefacció i la refrigeració urbana, que haurà de renovar cada 5 anys. En aquest marc, a més:
  • L'autorització de noves centrals de més de 20 MW de potència tèrmica ha d'estar subjecta a que estiguin dotades d'equipament per recuperar la calor residual mitjançant una unitat de cogeneració i es situïn en ubicacions on la calor pugui ser usat en punts de demanda de calor tenint en compte la disponibilitat de càrregues adequades de calor de conformitat amb l'Annex VIII. Podrà haver exempcions, sota certs supòsits, que estaran subjectes a aprovació de la Comissió.
  • En el cas de centrals existents, amb capacitat tèrmica superior a 20 MW, la renovació dels seus permisos o els nous permisos quan pateixin renovacions importants estarà subjecta a la conversió per permetre la seva operació com centrals de cogeneració d'alta eficiència. Podrà haver exempcions, sota certs supòsits, que estaran subjectes a aprovació de la Comissió.
  • En el cas d'instal · lacions industrials amb un consum tèrmic de més de 20 MW i que produeixin calor residual, noves o que es sotmetin a una renovació substancial, l'autorització estarà subjecta a que aquestes capturin i usin la calor residual. Com en els casos anteriors, podrà haver exempcions, sota certs supòsits, que estaran subjectes a aprovació de la Comissió.
  • Els EEMM han d'assegurar que es garanteix l'origen de l'electricitat produïda mitjançant cogeneració d'alta eficiència amb garanties d'origen, que hauran de ser reconegudes mútuament entre els EEMM, exclusivament com a prova d'informació.
 • Els EEMM han d'elaborar un inventari de dades sobre instal · lacions de combustió de combustibles fòssils amb una potència superior o igual a 50 MW i de refinació, que s'actualitzarà cada 3 anys i que es remetrà a la Comissió quan aquesta ho sol · liciti.
 • Els reguladors energètics dels EEMM de tenir en compte l'eficiència energètica en les seves decisions sobre l'operació de les infraestructures de gas i electricitat així com assegurar que les tarifes de xarxes i la regulació ofereixen incentius als operadors de xarxes per oferir serveis als usuaris de manera que aquests puguin aplicar mesures de millora de l'eficiència lligades al desplegament de les xarxes intel · ligents (smart grids). (Art. 12.1). Hi ha criteris per a la fixació de les tarifes i s'ha d'eliminar els incentius a les tarifes que augmenti innecessàriament el volum d'energia.
 • Els EEMM han d'adoptar plans, abans del 30.06.13, avaluant el potencial d'eficiència energètica de les infraestructures de gas, electricitat i calefacció i refrigeració urbana així com identificant mesures concretes i inversions amb un calendari concret d'aplicació.
 • Els EEMM hauran imposar obligacions als gestors de la xarxa de transport (annex XI), com, per exemple, la fixació de normes estàndard sobre el suport dels costos d'adaptacions tècniques necessàries per integrar la producció elèctrica procedent de cogeneració d'alta eficiència . Així mateix, aquests operadors han de garantir la transmissió i distribució de l'electricitat procedent de cogeneració d'alta eficiència, donar-li prioritat o accés garantit a la xarxa i prioritat al despatx de les centrals (art. 12.5).
 • A partir del 01.01.14, els EEMM han d'assegurar que hi ha disponibles sistemes de certificació o de qualificacions equivalents per als proveïdors de serveis energètics, auditories energètiques i mesures de millora d'eficiència energètica. Aquests sistemes han de ser públics i els EEMM hauran de cooperar, juntament amb la Comissió per al seu reconeixement i comparació.
 • Els EEMM hauran de promoure el mercat de serveis energètics i l'accés de les pimes al mateix mitjançant, entre d'altres, la publicació de llistes, comprovades i actualitzades regularment, de proveïdors de serveis energètics. Els EEMM hauran també avaluar i prendre mesures apropiades per eliminar barreres, regulatòries i no regulatòries, a l'eficiència energètica, notablement pel que fa al conflicte d'interès entre propietaris i llogaters (art. 15). Aquesta avaluació haurà d'enviar a la Comissió juntament amb el primer informe complementari a notificar-veure més endavant obligacions d'informació dels EEMM-i la Comissió, abans del 30.06.18, avaluarà el progrés dels EEMM en l'eliminació d'aquestes barreres i , si escau, presentarà una proposta legislativa
 • Pel que respecta a les obligacions de notificació a la Comissió, i amb caràcter addicional al ja indicat anteriorment en cada mesura, la proposta estableix el següent:
  • Abans del 30/04 de cada any els EEMM han d'informar sobre el progrés en l'assoliment del seu objectiu d'eficiència energètica. Pot fer-se com a part dels plans nacionals de reforma.
  • Abans del 30.04.14, i cada tres anys a partir de llavors, els EEMM han de remetre un informe complementari amb informació sobre les polítiques nacionals. S'ha de complementar amb estimacions actualitzades dels nivells de consum d'energia primària el 2020, general i en una sèrie de sectors.
  • La Comissió publicarà els informes i haurà avaluar, així com la mesura que l'EM progressa cap a l'assoliment del seu objectiu. La Comissió enviarà la seva avaluació al Consell i al Parlament Europeu ia partir d'aquestes avaluacions podrà emetre una recomanació als EEMM.

Descàrrega de la directiva: premeu aquí

Consulta la directiva en: Agencia Estatal del BOE

Font: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)

1
Etiquetes:
Medi ambient
1
Categories:
Normativa
1
Grups de treball:
Entorn intern (SDL)