Oficina de Gestió Interna

Dades de contacte

Oficina Gestió Interna
c/e Oficina: o.gestioint@diba.cat

C/ Comte d'Urgell, 187
Escola Industrial - Edifici 02, planta baixa
08036 Barcelona

Telèfon: 934 020 625
Fax: 934 049 196

Funcions

L'Oficina de Gestió Interna realitza tasques d'informació i consell, d'estudi, de planificació i de coordinació, d'anàlisi de l'entorn i de proposta motivada i raonada de solucions envers de les diferents àrees i serveis de la Corporació. S'encarrega dels programes de compres i de la gestió dels serveis interns