Subdirecció de Logística

La Subdirecció de Logística (SDL) és una unitat orgànica adscrita a la Direcció de Serveis d'Edificació i Logística. Intervé en àmbits diversos, per tal de donar suport a la resta de serveis de la Corporació i als seus organismes autònoms mitjançant els recursos humans, econòmics i materials que se li assignen en pressupost.

Dades de contacte

Subdirector: Antonio M. Solanes Segura
a/e SD de Logística: sd.logistica@diba.cat

C/ Comte d'Urgell, 187
Escola Industrial - Edifici 25, 1a planta
08036 Barcelona
Telèfon: 934 022 433
Fax: 934 022 273

Proveir serveis logístics integrals amb qualitat a les diferents unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, incloent el seu sector públic i els seus usuaris externs que fan ús del patrimoni corporatiu

Proveir serveis logístics integrals amb criteris d'excel·lència a les diferents unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, incloent el seu sector públic i els seus usuaris externs que fan ús del patrimoni corporatiu

Treballem:

 • Cercant l'augment de la transparència en la nostra gestió.
 • Impulsant la millora continua
 • Promovent la responsabilitat social corporativa
 • Optimitzant els recursos corporatius
 • Estimulant la salut i bon clima laboral
 • Sent flexibles i adaptables
 • Orientant-nos als nostres clients

La direcció de la SDL va aprovar en sessió de 8 de novembre de 2017 les següents línies estratègiques amb els respectius conceptes fonamentals associats per al desplegament d'objectius estratègics:

Àrea clau

Línia estratègica

Conceptes associats

Recursos de reputació

Potenciar la visualització de la cartera de productes entre els usuaris interns

 • Potenciar les figures de referents.
 • Difusió global.
 • Cartera de productes integrada.
 • Foment dels canals de participació amb clients.
 • Recollida feedback.

Recursos tecnològics

Modernitzar els processos de gestió de la Subdirecció a partir de la millora tecnològica

 • Impulsar els projectes planificats amb la Direcció de Sistemes.
 • Impulsar BBDDs de gestió internes.
 • Impulsar la innovació tecnològica dels productes.
 • Mantenir la fortalesa del pressupost de la Subdirecció.

Cartera de productes i persones

Millorar la qualitat del producte/serveis a través de la participació i el compromís del personal

 • Racionalitzar la burocràcia, documentació i processos sota criteris d’eficiència econòmica, compliment de la legalitat i valor afegit pel client.
 • Participació i apoderament del personal.
 • Millora competències del personal.
 • Motivació del personal.
 • EFQM.
Medi ambient Proveir de productes/serveis cada cop més sostenibles a través del compromís del personal vers el medi ambient
 • Potenciar la compra verda en productes i serveis
 • Desplegar actuacions del Pla d’Optimització de Recursos
 • Millorar la gestió de residus i la recollida selectiva
 • Minimitzar la producció de residus en les ordres de treball
 
Prevenció Millorar les condicions de treball per tal de reduir la sinistralitat laboral
 • Potenciar les actuacions preventives
 • Desenvolupar actuacions correctores en els àmbits on es detecten riscos de l’activitat
 • Sensibilitzar al personal sobre els riscos de l’activitat i la utilització adequada d’equips de protecció

Actualitzat: 15 de febrerde 2018