SDL13 Comunicació, context i parts interessades

Revisió: 3

Modificacions

 • 29.03.2021 Actualització a la norma ISO 45001:2018 Seguretat i salut en el treball
 • 17.05.2018 Redefinició de la majoria d'apartats del procediment per adequar-lo als requisits de les normes de referència en les revisions de 2015. Alta formats " Matriu DAFO" "Matriu d'anàlisi de les parts interessades i requisits per l'organització"
 • 26.10.2015 Primera redacció

Objecte i abast

Definir el context de la SDL i la sistemàtica per a la identificació dels elements interns i externs que poden afectar al Sistema de gestió integral (SGI).

Identificar les parts interessades i establir els canals de comunicació entre aquestes i la SDL.

El procediment s'aplica al context de la SDL i la identificació d'aspectes que són avaluables per a la determinació del risc dels processos d'aquesta.

Responsabilitats

Direcció

Identificació dels aspectes que defineixen a l'organització, tant internament com el seu entorn, així com de la seva anàlisi i presa de decisions.

Responsable de qualitat

Comunicar a Direcció l'acompliment del sistema de gestió (SGQ, SGA i SST) en el procés de Revisió per la direcció.
Identificar els indicadors de gestió ambiental i seguretat i salut en el treball.
Identificar i registrar els paràmetres i mètodes de mesurament.
Mantenir registres del seguiment i mesurament

Responsables dels sistemes

Gestionar les incidències entre la SDL i les parts interessades. Mantenir informada la direcció.

Arxiu de Registres

Registre de treball

Responsable

Localització

Temps

RT-SDL13-01 Fluxos de comunicació

Direcció

Carpetes de Registres

actualització

RT-SDL13-01 Matriu d'anàlisi de les parts interessades i requisits per l'organització

Cap de Qualitat

Pla estratègic

actualització

 

Documents de referència

 • Pla Estratègic de la SDL pel 2022-2025
 • IT-SDL13-01 Gestió comunicacions Outlook
 • Guia dinamitzador comunitats virtual
 • SDL17 Gestió, avaluació del risc i oportunitats de negoci
 • SDL16 Seguiment i mesura de l'acompliment
 • MSG-PI Política integrada SDL
 • RT-SDL02-04 Interacció de processos
 • RT-SDL02-03 Organigrama
 • RT-SDL02-01 Informe de revisió per la direcció
 • IT-SDL13-01 Gestió comunicacions Outlook

Documentació externa

Definicions

Context: entorn empresarial, també és la combinació de factors interns i externs, i de condicions que poden afectar en l'enfocament d'una organització als seus productes, serveis, inversions i parts interessades.

Context extern: Ambient extern en el qual l'organització busca assolir els seus objectius. Pot incloure l'ambient cultural, social, polític, legal, reglamentari, financer, tecnològic, econòmic, natural, competitiu, bé sigui internacional, nacional, regional o local. Impulsors clau i tendències, relacions amb les parts involucrades.

Context intern: Ambient intern en el qual l'organització busca assolir els seus objectius. Pot incloure govern, estructura organitzacional, polítiques, objectius i estratègies implementades per aconseguir-ho, les capacitats enteses en termes de recursos i coneixement, sistemes d'informació i processos per a la presa de decisions, relació amb les parts involucrades internes, cultura organitzacional

Factors interns: la cultura organitzacional, productes i serveis, estructura organitzativa, rols i responsabilitats; les polítiques i objectius, i les estratègies per assolir-los, instal·lacions, béns, equips i tecnologia, capacitats, enteses en termes de recursos i el coneixement (per exemple, pressupost, temps, persones, processos, sistemes i tecnologies) sistemes d'informació, fluxos d'informació i els processos de presa de decisions (formals i informals) les normes, directrius i models adoptats per l'organització, entre d'altres.

Factors externs: legislació, polítiques governamentals, factors específics del sector, finançament, client o usuari controladors, tecnologia, les actituds del consumidor i opinions, entre d'altres

Part interessada: Persona o organització que pot afectar, veure afectada o percebre a si mateixa com afectada per una decisió o una activitat.

Redactat per: Subsecció de Qualitat i Processos

Revisat per: Subsecció de Qualitat i Processos

Aprovat per: Subdirecció de Logística

Data: 26.10.2015

Data: 30.03.2022

Data: 30.03.2022

2
1
Categories:
Procediments