Recollida de residus neteja DDD

Continguts tema Recollida de residus neteja DDD

Informació sobre el funcionament de serveis externalitzats de neteja interior i exterior d'edificis i recintes, recollida selectiva de roba usada, paper, cartró, plàstics i envasos, cd i dvd; destrucció certificada de documentació confidencial; desinfecció desratització i desinsectació i  servei de contenidors higiènics.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.

L’administració ja demana la petjada de carboni a les licitacions públiques

L’administració ja demana la petjada de carboni a les licitacions públiques

Les licitacions públiques del Govern espanyol han començat a sol·licitar la petjada de carboni a les entitats que hi optin. Aquest requisit no és obligatori, però es valora positivament a l’hora de donar punts a les diferents entitats que opten a les licitacions.

Enquestes de satisfacció dels usuaris de les sales de descans i els punts d’informació

A partir d’aquest mes d’octubre la Subdirecció de Logística inicia una campanya d’enquestes de satisfacció dels usuaris de les sales de descans i els punts d’informació de diversos edificis de la Diputació de Barcelona, per conèixer la seva opinió i millorar la qualitat dels serveis que gestiona.

Al llarg d’un any, s’instal·larà una tauleta amb suport de peu, de forma rotatòria, en cadascun dels diferents espais. Aquesta tauleta mostrarà un petit qüestionari tàctil al que els usuaris dels espais podran donar resposta de forma àgil i senzilla.

Racionalització i optimització dels serveis de neteja

D’acord amb els objectius sobre sostenibilitat establerts al Pla de Mandat 2016-2019 i al Pla d’Optimització de Recursos de la Diputació de Barcelona s’han fet unes incorporacions als nous contractes del servei  de neteja relacionades amb les millores mediambientals i de racionalització i optimització de recursos.

Millores mediambientals en els contractes de servei de neteja

En línia amb els objectius del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 i el Pla d’Optimització de Recursos per aconseguir una corporació més sostenible i millorar el medi ambient afavorint l’estalvi energètic, l’Oficina de Gestió de Recintes ha incorporat, en els plecs dels nous contractes de servei de neteja, les següents mesures:

  • En la neteja dels espais exteriors dels recintes:

    • Establiment d’horaris de neteja diferenciats per a l’estiu i l’hivern d’acord amb les hores de llum solar.