La Subdirecció de Logística obté el segell EFQM 300

La Subdirecció de Logística (SDL), intervé en àmbits diversos, per tal de donar suport a la resta de serveis de la corporació i als seus organismes autònoms mitjançant els recursos humans, econòmics i materials que se li assignen al pressupost.

El propòsit de l’SDL és la logística sostenible i de qualitat per aconseguir una societat millor.

La seva missió és proveir de serveis logístics integrals de qualitat amb criteris de sostenibilitat, i la seva visió és ser referent en la prestació de serveis logístics integrals dins d’un bon entorn de treball motivat per criteris d’excel·lència i sostenibilitat.

L’SDL basa el seu sistema de gestió en els valors següents:

 1. Impulsar l’excel·lència en la gestió.
 2. Cercar l’augment de la transparència en la gestió, impulsant la millora contínua.
 3. Promoure la sostenibilitat i el compliment de l’Agenda 2030.
 4. Optimitzar els recursos corporatius, reduint-los, reciclant-los i reutilitzant-los per preservar el medi ambient i protegir-lo.
 5. Estimular la salut i el bon clima laboral per a un desenvolupament professional millor.
 6. Ser flexible i adaptable.
 7. Orientar-se als clients per cercar la seva satisfacció.

L’SDL ha apostat sempre per aquests valors, per la gestió per processos i per l’establiment d’objectius adreçats a la millora contínua i a la satisfacció dels usuaris, per la qual cosa manté un sistema de gestió integrat i certificat en les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, amb una previsió de renovació el febrer de 2024.

El 5 d’abril del 2022, l’SDL va aprovar el Pla estratègic 2022-2025. Aquest Pla respon al nostre compromís amb la qualitat, la sostenibilitat i el treball segur. Està vinculat als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), de tal manera que l’acció de la nostra organització contribueix a assolir l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i està alineada amb el Pla de mandat aprovat per la Diputació de Barcelona.

El Pla estratègic 2022-2025 va definir tres línies estratègiques principals i set objectius corporatius clau en els quals es fonamenta el nostre propòsit, la consecució de la missió i el model de negoci.

Línia estratègica 1: Impulsar el nou propòsit i la consecució de l’Agenda 2030 com a elements diferenciadors i visualitzadors de l’SDL dins la corporació.
Línia estratègica 2: Transformar, basant-se en el model EFQM, millorar i racionalitzar els processos de gestió de l’SDL amb eines innovadores.
Línia estratègica 3: Adaptar la cartera de productes de l’SDL a través d’un nou model relacional i de les noves tecnologies.

En el marc del desplegament del Pla estratègic 2022-2025, l’SDL va establir set objectius operatius (OO):

 • OO 1.1: Contribuir a la consecució de l’Agenda 2030.
 • OO 1.2: Millorar la comunicació i difusió internes i externes.
 • OO 2.1: Consolidar una cultura de millora contínua i de creativitat partint de la premissa de racionalització de la gestió.
 • OO 3.1: Impulsar la transformació digital i tecnològica.
 • OO 3.2: Desenvolupar un sistema relacional nou i de benchmarking (comparació dels productes, els serveis o els processos).
 • OO 3.3: Definir un nou model de gestió de les persones més competent i amb un clima laboral millor.
 • OO 3.4: Redissenyar els serveis i productes a partir de les noves necessitats i expectatives.

Un cop recorregut aquest camí, i assolides les millores que l’aplicació d’aquestes normes internacionals de referència podien oferir a l’organització, es decideix fer un pas més amb la implantació del Model Europeu de Qualitat i Excel·lència - EFQM (European Foundation for Quality Management - Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat), que reconeix l’excel·lència en gestió en les organitzacions europees.

El model EFQM és un marc de gestió, reconegut a tot el món, que facilita a les organitzacions abordar la seva transformació des del punt de vista de la gestió, per assolir l’èxit i millorar significativament el seu rendiment.

Aquest procés es va materialitzar amb l’avaluació desenvolupada entre el 12 i el 13 de desembre de 2023 per un equip d’avaluadors experts en el model i la lògica REDER, i ha finalitzat amb l’acreditació, el 29 de desembre de 2023, del segell EFQM 300 al sistema de gestió de l’SDL, amb un nivell de puntuació de 300-349 punts i una vigència de tres anys.

El reconeixement que ha obtingut del Club Excel·lència en Gestió, col·laborador del model EFQM a Espanya, és el resultat de l’esforç de totes les persones que integren l’SDL, les quals, sota els valors de col·laboració, excel·lència, gestió eficient, professionalitat i experiència, innovació, transparència i vocació de servei públic, treballen per assolir l’excel·lència en la gestió.

Volem agrair la professionalitat i dedicació del personal adscrit a l’SDL i la col·laboració necessària d’altres unitats organitzatives de la corporació, sense les quals l’assoliment d’aquesta fita hauria estat impossible. Ara s’obren nous horitzons per assolir alts nivells d’excel·lència.

Per ampliar la informació premeu l’enllaç (https://intradiba.diba.cat/web/certificats-de-sistemes-de-gestio/efqm-sdlo)